Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van
Sikkelerus Light Sound Effects B.V. / KVK nr 85781215


o.a. handelend onder de naam ProAudioWebShop.nl


Gevestigd te Heerhugowaard, Buysballotstraat 57 1704SK


Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Alkmaar.


1 ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Wij : Van Sikkelerus licht en geluid, de gebruiker van de algemene voorwaarden, c.q. verhuurder en/of verkoper; Wederpartij : Huurder/koper de (rechts)persoon, die met verhuurder/verkoper een overeenkomst sluit of heeft gesloten of diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; Overeenkomst : de overeenkomst tussen ons en de wederpartij;
1.2 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst hiervan door ons op de hoogte gesteld.
1.4 Indien wij met de wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluiten, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
1.5 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.

2 AANBIEDINGEN

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 1 maand.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden. Zij mogen zonder toestemming van gebruiker niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage gegeven worden;
2.3 Wij behouden ons het recht voor constructie-, maat- en materiaalwijzigingen ten opzichte van de in onze catalogi en andere drukwerken vervatte gegevens en afbeeldingen in de te leveren goederen aan te brengen.
2.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden. 2.5 Wij behouden ons het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel de goederen niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen.

3 OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs. 3.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.7 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.8 Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. 3.9 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- gebaseerd op levering af fabriek/magazijn;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- inclusief de kosten van (normale) verpakkingen, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering; - in euro’s; 4.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5 ANNULERING Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 25% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

6 LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het risico van de goederen op de wederpartij over.
Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
6.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
6.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af) levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
6.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake "Betaling".
6.5 Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.
6.6 Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij
gehouden aan een schadevergoeding aan ons te voldoen ter hoogte van 25% van de netto-factuurwaarde van die goederen.
6.7 Indien wij gegevens behoeven van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan ons ter beschikking heeft gesteld.
6.8 Indien gekocht is op afroep, is de wederpartij verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, zijn wij gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan de wederpartij te leveren.
6.9 Wij zijn gerechtigd de goederen onder rembours te leveren.

7 TRANSPORT/RISICO

7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
7.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
7.3 Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

8 EMBALLAGE

8.1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat te onzer beoordeling.

9 REPARATIE/RETENTIERECHT

9.1 Bij ons in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies tengevolge hiervan zal door ons nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat wij terzake van schade aan of verlies van de betrokken goederen van onze assuradeur(en) zullen ontvangen.
9.2 Wij zijn gerechtigd om goederen, ongeacht de aard/waarde, van de wederpartij te (be)houden, tot het moment dat de wederpartij alle verplichtingen jegens ons volledig is nagekomen. Na verloop van 4 weken nadat wij de wederpartij in gebreke hebben gesteld, kunnen wij de goederen verkopen teneinde ons te verhalen, onverminderd onze overige rechten.
9.3 Wij zijn gehouden, deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade) vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld. Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.

10 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

10.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
Onder "niet toerekenbare tekortkoming" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wan-prestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
10.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.
10.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.
10.4 Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreed nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 Indien wij desondanks aansprakelijk zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van ons te verstrekken uitkering.

11.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de wederpartij of een derde.

11.5 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of onze aanwijzing, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, zijn wij nimmer aansprakelijk.

11.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ons bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij wij steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

11.7 Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek aan ons product indien:

a. wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c. ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep;
d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt. 11.8 De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is. 11.9 De wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan de wederpartij ons niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden. 11.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

12 GARANTIE

12.1 Gebreken aan de geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend te onzer beoordeling, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken, naar ons oordeel, te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn terzake van de betreffende bestemming der goederen.
12.2 Met betrekking tot van derden betrokken goederen en onderdelen wordt door ons geen verdergaande garantie verleend dan ons door de betrokken leverancier(s) wordt gegeven, met inachtneming van de door betrokken leverancier(s) gestelde bepalingen.
12.3 Beroep op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
a. voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing of invloed van water of dranken.
b. het niet inachtnemen van de gestelde installatie/montagevoorschriften;
c. door onjuist/abnormaal of onoordeelkundig gebruik van het geleverde;
d. indien reparaties en/of technische wijzigingen aan de goederen worden verricht door derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming;
e. indien (op ons verzoek daartoe) geen originele, gedateerde aankoopbon/factuur kan worden overlegd;
f. het serienummer op het garantiebewijs en/of product is gewijzigd, beschadigd of verwijderd;
g. als de factuur niet binnen 10 dagen is geretourneerd aan ons of als de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan volgens deze Algemene Voorwaarden;
h. indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond.
12.4 Onverminderd het elders in dit artikel gestelde bedraagt de garantietermijn voor al onze producten 12 maanden na datum van aankoop en alleen voor de eerste gebruiker. Uitgezonderd van deze regel is/zijn:
a. computer-apparatuur en toebehoren waarvoor een garantietermijn geldt van zes maanden vanaf datum van aankoop en alleen voor de eerste gebruiker;
Te dezer zake is onze administratie beslissend.
12.5 Reparatiewerkzaamheden binnen de garantietermijn kunnen de garantieduur niet verlengen.

13 INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe. 13.2 De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart hij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

14 RECLAMES

14.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na dagtekening.
14.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering schriftelijk moeten zijn ingediend.
14.3 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
14.4 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen terug te nemen en te vervangen dan wel een eventueel tekort aan te vullen. 14.5 De wederpartij dient ons op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
14.6 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
14.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

15 EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 Alle door ons geleverde, en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen wederpartij jegens ons verschuldigd is, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten ons eigendom.
15.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. 15.3 De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van ons te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan ons.
15.4 Terzake van deze goederen verkrijgen wij bezitloos pandrecht, waartoe wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.
15.5 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch deze mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
15.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen.
15.7 Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden om ons betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling vermeld.

16 BETALING

16.1 Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
16.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
16.3 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd:
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst door schriftelijke aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werk-zaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten schaden en interessen.
16.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
16.5 Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te verlangen.
Indien door wanprestatie van ons de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uit maakt.

17 RENTE EN KOSTEN

17.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
17.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 18 BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

Artikel I Algemeen
I.1 Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen; I.2 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Artikel II De Huurperiode
II.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door verhuurder opgegeven locatie; II.2 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd
verschuldigd; II.3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voorzover verhuurder het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft; II.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen; II.5 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtneming van een opzegtermijn van 8 werkdagen.
Artikel III Beschikbaarstelling
III.1 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd; III.2 Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto's en andere te gebruiken transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen; III.3 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.
Artikel IV Risico
IV.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde; IV.2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend; IV.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken. Artikel V Gebruik
V.1 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging; V.2 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt; V.3 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen; V.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Artikel VI Teruglevering VI.1 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
VI.2 Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen; VI.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren; VI.4 Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel III.3 ten deze van toepassing.
Artikel VII Aansprakelijkheid
VII.1 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder. Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald; VII.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten door de monteur; VII.3 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten; VII.4 Huurder dient een schade direct aan verhuurder te melden. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend; VII.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.
Artikel VIII Ontbinding Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde terstond te retourneren.

19 TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
(Weens Koopverdrag)
19.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend.
Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.
19.3 Terzake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de "Incoterms", zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing. 20 Geschillen De rechter in de vestigingsplaats van ons is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.
* * *